branding decoration

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Każda działalność gospodarcza, niezależnie od jej rodzaju, wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim. Tego ryzyka nigdy nie można będzie uniknąć, jeżeli zgodnie z przepisami prawa lub treścią zawartej umowy zachodzić będą ustawowe lub kontraktowe przesłanki odpowiedzialności cywilnej.

Szkody mogą mieć postać szkody osobowej, rzeczowej lub szkody będącej czystą stratą finansową, powstałej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mieniem wykorzystywanym dla prowadzenia takiej działalności, wykonywanymi usługami, wytwarzanymi produktami czy też działaniem pracowników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może mieć charakter ubezpieczenia dobrowolnego lub ubezpieczenia obowiązkowego, jeżeli obowiązek posiadania ubezpieczenia nałożony jest przepisami prawa. Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może mieć postać ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej lub ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej, dedykowanego dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

Prawidłowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej powinno być w pełni dostosowane do ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym do jej rodzaju, zakresu oraz zasięgu terytorialnego. Kluczowym czynnikiem jest również właściwe oszacowanie wysokości sumy gwarancyjnej, stanowiącej limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Powrót do ubezpieczeń