branding decoration

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenia mienia zapewniają ochronę ubezpieczeniową dla szkód w postaci uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia objętego ochroną, powstałych w następstwie działania sił przyrody, zjawisk o charakterze fizycznym, chemicznym,  biologicznym lub działania człowieka.

Tego rodzaju ubezpieczeniem może być objęty każdy rodzaj mienia, w szczególności budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, sprzęt elektroniczny, środki obrotowe, surowce, zapasy, jak również produkty gotowe własne lub należące do osób trzecich.

W zależności od rodzaju mienia oraz charakteru zjawisk powodujących szkodę w mieniu, typowe rozwiązanie służące pokryciu ryzyka szkodowego obejmują ubezpieczenie mienia aranżowane w oparciu o formułę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia od ryzyk nazwanych, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych oraz ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wewnętrznych awarii i uszkodzeń.

Dla rozszerzenia pokrycia strat poniesionych przez przedsiębiorcę i wynikających z zaistnienia danej szkody, ubezpieczenie mienia może zostać rozbudowane o ubezpieczenie przerw w działalności, określane również jako ubezpieczenie utraty zysku.

Powrót do ubezpieczeń