branding decoration

Zarządzanie szkodami

Zakład ubezpieczeń odpowiada za proces likwidacji szkód. Jednakże rolą brokera ubezpieczeniowego jest nadzorowanie w imieniu Klienta całego procesu likwidacji danej szkody.

W ramach standardowego serwisu brokerskiego oferowanego przez Alfa Strategy zapewniamy nieodpłatny nadzór szkodowy nad szkodami i roszczeniami zgłaszanymi z umów ubezpieczenia zawieranych przez Klientów za pośrednictwem Alfa Strategy.

Alfa Strategy oferuje również usługi w zakresie nadzoru szkodowego dla szkód i roszczeń dla przedsiębiorców niebędących Klientami Alfa Strategy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego.

W ramach podstawowego nadzoru szkodowego prowadzonego przez Alfa Strategy zapewniamy:

  • zgłaszanie szkód do zakładu ubezpieczeń w imieniu Klienta;
  • współpracę z likwidatorami i rzeczoznawcami wyznaczonymi przez zakład ubezpieczeń;
  • analizę dokumentacji szkodowej;
  • monitoring statusu szkód oraz terminów likwidacji szkód przez zakład ubezpieczeń;
  • wsparcie w czynnościach związanych z reklamacjami i odwołaniami.

W zakresie rozszerzonym, oferujemy również:

  • szczegółowe statystyki szkodowe pozwalające na zapewnienie stałego monitoringu szkód i zdarzeń oraz kontrolę nad ryzykiem wyczerpania sum ubezpieczenia lub sum gwarancyjnych;
  • raporty zawierające analizę przyczyn i okoliczności zdarzeń szkodowych;
  • rekomendacje mające na celu wdrożenie działań związanych z poprawą ryzyka szkodowego;
  • dedykowane procedury szkodowe i reklamacyjne pozwalające na skuteczne zarządzanie ryzykiem szkodowym w ramach danego przedsiębiorstwa;
  • rezydencje szkodowe obejmujące cykliczne spotkania i konsultacje w siedzibie naszych Klientów wspomagające bieżącą współpracę pomiędzy naszymi specjalistami, a osobami odpowiedzialnymi za procesy obsługi szkód i roszczeń w ramach danego przedsiębiorstwa.

Sprawnie przeprowadzona likwidacja szkody może mieć kluczowe znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania przedsiębiorstwa dotkniętego taką szkodą.