Kontakt

Dane kontaktowe

Alfa Strategy Sp. z o.o.
ul. Naruszewicza 6 lok. 2, 02-627 Warszawa

tel.: +48 22 855 15 88-89

fax.: +48 22 899 20 27

e-mail: alfastrategy@alfastrategy.pl

W przypadku zainteresowania pracą w naszej kancelarii brokerskiej prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres:
e-mail: praca@alfastrategy.pl

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Alfa Strategy Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Naruszewicza 6 lok. 2, 02-627 Warszawa, tel. +48 22 855 15 88-89, e-mail: alfastrategy@alfastrategy.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez nas w związku oraz w celu umożliwienia świadczenia usług serwisu brokerskiego, w szczególności czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego, nadzoru nad likwidacją szkód ubezpieczeniowych, doradztwa, zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym oraz szkoleń, jak również dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Alfa Strategy Sp. z o.o.

Państwa dane mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Alfa Strategy Sp. z o.o. usługi w zakresie IT, usługi prawne, usługi księgowe i rachunkowe, usługi doradcze i konsultingowe oraz zakładom ubezpieczeń.

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organ nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania danych nie będziemy mogli świadczyć na rzecz Państwa jakichkolwiek usług.

Państwa dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

Informacja dotycząca procedur reklamacyjnych:

BROKER UBEZPIECZENIOWY

Alfa Strategy Sp. z o.o. jest pośrednikiem ubezpieczeniowym działającym jako broker ubezpieczeniowy z siedzibą w Warszawie (02-627), ul. Naruszewicza 6 lok. 2, www.alfastrategy.pl, posiadającym zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń o numerze wpisu do rejestru brokerów 1560/09.

Rejestr pośredników ubezpieczeniowych dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl. Sprawdzenie wpisu do rejestru możliwe jest za pośrednictwem wskazanej powyżej strony internetowej zgodnie z instrukcjami tak określonymi.

REKLAMACJE

Informujemy, iż każdy podmiot korzystający z usług Alfa Strategy Sp. z o. o, ma prawo do złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Reklamacja może zostać złożona:

  • w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu właściwych przepisów prawa na adres: Alfa Strategy Sp. z o.o., ul. Naruszewicza 6 lok. 2, 02-627 Warszawa;
  • ustnie – telefonicznie;
  • w formie elektronicznej – na adres: alfastrategy@alfastrategy.pl.

Dla ułatwienia obiegu korespondencji sugerujemy podanie w reklamacji adresu pocztowego dla celów korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanym przypadku, uniemożliwiającym rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym powyżej, przekażemy informację zawierającą wyjaśnienie przyczyny opóźnienia, wskazanie okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określenie przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie złożona w postaci papierowej.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.