Serwis brokerski

Podstawowym założeniem działalności brokerskiej prowadzonej przez ALFA STRATEGY jest nie tylko zapewnienie swoim klientom profesjonalnego wsparcia w zakresie ubezpieczeń, ale również świadczenie merytorycznej i skutecznej pomocy we wszelkich kwestiach związanych z ryzykiem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenia stanowią jeden z podstawowych elementów składających się na system ochrony działalności i majątku przedsiębiorcy, jednakże po stronie brokera ubezpieczeniowego leży obowiązek zapewnienia pełnego wsparcia. Obowiązek ten może być zrealizowany wyłącznie na drodze świadczenia serwisu brokerskiego w maksymalnie szerokim zakresie.

Serwis brokerski oferowany przez ALFA STRATEGY obejmuje:

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE

 • Wykonywanie czynności faktycznych i prawnych na rzecz podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowej w zakresie wszelkich ryzyk ubezpieczeniowych.
 • Opracowywanie założeń dla zakresu wymaganego ubezpieczenia z uwzględnieniem potrzeb i wymagań klienta.
 • Występowanie do zakładów ubezpieczeń o złożenie ofert na podstawie określonych kryteriów.
 • Negocjowanie warunków finansowych i zakresowych uzyskanych ofert. Sporządzanie Raportów Brokerskich z wykonanych działań wraz z rekomendacją wyboru najkorzystniejszej oferty.
 • Czynności związane z doprowadzeniem do zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wystawieniem dokumentów ubezpieczeniowych.

OBSŁUGA TECHNICZNA I ADMINISTRACYJNA

 • Weryfikacja poprawności dokumentów ubezpieczeniowych wystawianych przez zakłady ubezpieczeń.
 • Koordynacja obiegu dokumentacji.
 • Monitorowanie terminów płatności oraz kontrola poprawności rozliczeń składek.
 • Prowadzenie zestawień danych niezbędnych dla celów ubezpieczeniowych.
 • Czynności związane z doubezpieczeniami, certyfikatami, zaświadczeniami oraz indywidualnymi polisami w ramach umów generalnych.
 • Zgłaszanie majątku do ubezpieczenia.
 • Uzyskiwanie zaświadczeń o szkodowości.
 • Dostęp do systemu informatycznego ALFA CARGO umożliwiającego obsługę ubezpieczeń cargo.

LIKWIDACJA SZKÓD

 • Wstępna analiza dokumentów oraz informacji dotyczących szkody lub roszczenia zgłaszanego przez danego klienta, poprzedzająca zgłoszenie do zakładu ubezpieczeń.
 • Zgłaszanie szkód i roszczeń do właściwego zakładu ubezpieczeń.
 • Kontrola terminowości wykonywania przez zakłady ubezpieczeń poszczególnych działań w ramach likwidacji danej szkody.
 • Koordynacja obiegu dokumentów szkodowych.
 • Współpraca z zakładami ubezpieczeń oraz klientem w odniesieniu do czynności wykonywanych przez likwidatorów i rzeczoznawców.
 • Powoływanie niezależnych rzeczoznawców i ekspertów dla potrzeb klienta.
 • Weryfikacja decyzji wydawanych przez zakłady ubezpieczeń oraz składanie odwołań.
 • Współpraca z ekspertami zewnętrznymi oraz pełnomocnikami prawnymi klienta.
 • Udział w oględzinach miejsca szkody oraz uczestnictwo w spotkaniach w sprawie szkód.
 • Prowadzenie stałego monitoringu szkodowości, sporządzanie zestawień szkodowych dla klientów oraz raportowanie do klienta.
 • Rezydencje szkodowe w siedzibie klienta.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM UBEZPIECZENIOWYM

 • Opracowywanie i wdrożenie procedur zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym w przedsiębiorstwie, obejmujących identyfikację oraz analizę czynników ryzyka w celu ukształtowania właściwego zakresu transferu ryzyka na zakłady ubezpieczeń.
 • Wprowadzanie narzędzi oceny ryzyka dostosowanych do specyfiki danego przedsiębiorstwa, uwzględniających rodzaj prowadzonej działalności, wykorzystywanego majątku oraz procesów wewnętrznych.
 • Prowadzenie stałego monitoringu ryzyka oraz rekomendacje dla działań prewencyjnych pozwalających na zmniejszenie poziomu ryzyka.
 • Szkolenia dla właścicieli oraz kluczowej kadry kierowniczej ułatwiające sprawną implementację przygotowanych procedur.

ANALIZA RYZYKA

 • Analiza potrzeb i wymagań klienta uwzględniająca specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego majątku
 • Opracowywanie założeń transferu ryzyka obejmujących pożądany zakres ochrony ubezpieczeniowej dla klienta.
 • Sporządzanie opinii, analiz i opracowań dotyczących ryzyka występującego po stronie klienta.
 • Optymalizacja kosztów ochrony ubezpieczeniowej uwzględniająca dane wynikające z analizy ryzyka.

CONSULTING

 • Analiza umów i dokumentacji handlowej dla celów identyfikacji czynników ryzyka w kontekście ochrony ubezpieczeniowej posiadanej lub wymaganej od naszych Klientów.
 • Analiza kosztów dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w związku z umowami zawieranymi przez danego klienta.
 • Opracowywanie i wdrożenie procedur wewnętrznych, np. likwidacji szkód i roszczeń, współpracy z podwykonawcami etc.
 • Opracowywanie wymagań ubezpieczeniowych dla podwykonawców lub kontrahentów danego klienta.
 • Weryfikacja zabezpieczeń polisowych przedstawianych przez podwykonawców lub kontrahentów danego klienta.
 • Doradztwo w zakresie procedur i dokumentacji związanej z umowami zawieranymi w trybie zamówień publicznych, w tym kontraktów opartych na warunkach FIDIC.
 • Weryfikacja dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi w celu ustalenia kosztów dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Doradztwo w zakresie odpowiedzialności cywilnej w związku z ochroną ubezpieczeniową.

SZKOLENIA

 • Szkolenia tematyczne dotyczące zasad odpowiedzialności cywilnej oraz polisowej dedykowane dla różnych branż działalności, w szczególności szkolenia dla podmiotów z branży TSL.
 • Szkolenia dla kadry kierowniczej danego klienta z zakresu zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym.
 • Szkolenia dla działów reklamacji/likwidacji szkód i roszczeń z zakresu procedur likwidacyjnych oraz przepisów prawa.

W zależności od potrzeb i wymagań naszych Klientów, zakresu i formy współpracy, jak również szczegółowych uzgodnień zawartych w umowie brokerskiej, serwis brokerski świadczony na rzecz danego Klienta obejmuje wszystkie lub wybrane elementy.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.