Rozwiązania branżowe

TSL

Nasza oferta kierowana wobec podmiotów z branży TSL oparta jest na wiedzy i doświadczeniu całego zespołu ALFA STRATEGY, którego przedstawiciele od ponad 20 lat zajmują się wprowadzaniem skutecznych rozwiązań ochronnych w zakresie ryzyk transportowych.

Do ryzyka związanego z prowadzeniem działalności w branży TSL podchodzimy kompleksowo, oferujemy nie tylko wsparcie w zakresie pokrycia ubezpieczeniowego, lecz również specjalistyczny serwis brokerski obejmujący likwidację szkód oraz doradztwo i consulting we wszelkich kwestiach związanych z problematyką odpowiedzialności cywilnej. Nasze usługi dedykowane są dla wszelkiego rodzaju podmiotów, w tym przewoźników we wszystkich gałęziach transportu, spedytorów, operatorów logistycznych etc., dla których aranżujemy ubezpieczenia oparte na specjalistycznych klauzulach własnych ALFA STRATEGY zapewniających istotnie podwyższony poziom ochrony.

Oprócz ubezpieczeń pokrywających ryzyko odpowiedzialności cywilnej oferujemy programy ubezpieczeń flotowych, w szczególności dla pojazdów ciężkich i specjalistycznych oraz różnorodne ubezpieczenia zapewniające ochronę dla posiadanego majątku.
Jako jeden z niewielu podmiotów na rynku posiadamy własny system informatyczny ALFA CARGO przeznaczony dla klientów korzystających z programów ubezpieczenia CARGO, umożliwiający sprawne zgłaszanie przesyłek oraz pełną kontrolę nad obsługą tego rodzaju ubezpieczenia.

Jako pierwszy podmiot na rynku opracowaliśmy kompleksowy pakiet rozwiązań ochronnych pod nazwą „TRANSPORT BEZ RYZYKA”, którego wdrożenie u klienta pozwalać będzie na istotne zminimalizowanie kosztów związanych z ryzykiem w transporcie.

BUDOWLANKA

Oferta ALFA STRATEGY dedykowana jest zarówno dla przedsiębiorców wykonujących prace budowlane w zakresie budownictwa przemysłowego, mieszkalnego oraz inwestycji o charakterze liniowym, jak również podmiotów zlecających wykonywanie tego rodzaju prac.

Dla naszych klientów zapewniamy wsparcie w zakresie ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych (CPM) oraz specjalistycznych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej przeznaczonych dla wszystkich uczestników procesu budowlanego, tj. Inwestora,Wykonawcy, podwykonawców, inspektora nadzoru etc.

Nasz specjalistyczny serwis brokerski dla branży budowlanej obejmuje w szczególności:

 • analizę dokumentacji (umów, projektów, harmonogramów etc.), a w jej następstwie przygotowanie założeń dla projektowanej ochrony ubezpieczeniowej;
 • w zależności od charakteru uczestnictwa w procesie budowlanym oraz specyfiki danej inwestycji, przygotowanie właściwych klauzul ubezpieczeniowych;
 • przygotowanie projektów gwarancji ubezpieczeniowych;
 • analizę ryzyka odpowiedzialności cywilnej, a w jej następstwie przygotowanie dedykowanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej lub zawodowej;
 • wsparcie w zakresie procedur wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych obejmujące opracowanie dokumentów przetargowych dla Inwestora (SIWZ, OPZ etc.) lub przygotowanie dla Wykonawcy właściwych dokumentów ubezpieczeniowych spełniających wymogi przetargowe, w tym również gwarancji ubezpieczeniowych;
 • udział specjalistów ALFA STRATEGY jako członków lub ekspertów dla potrzeb prac komisji przetargowej;
 • wstępną weryfikację kosztów ubezpieczenia dla Wykonawcy, odnoszącą się do wymogów przetargowych, dla umożliwienia właściwej kalkulacji wysokości wynagrodzenia Wykonawcy; modyfikację standardowych wymogów ubezpieczeniowych w przypadku realizacji danej inwestycji w oparciu o warunki FIDIC;
 • weryfikację dokumentów ubezpieczeniowych przedstawianych przez wykonawców lub podwykonawców realizujących prace na rzecz naszego klienta dla oceny poziomu zabezpieczeń polisowych lub zgodności z wymogami przetargowymi.

PRODUKCJA

Oferta ALFA STRATEGY skierowana dla przedsiębiorstw produkcyjnych obejmuje w szczególności kompleksowe programy ubezpieczeniowe, oparte na specjalistycznych klauzulach własnych ALFA STRATEGY, których zadaniem jest zapewnienie skutecznej i pełnej ochrony dla wszelkiego rodzaju majątku wykorzystywanego do produkcji z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju maszyn i urządzeń posiadanych przez danego klienta.

Rozwiązania oferowane przez ALFA STRATEGY obejmują również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dedykowane dla działalności produkcyjnej, w tym zapewniające pokrycie w zakresie odpowiedzialności za produkt wraz z rozszerzonymi klauzulami produktowymi oraz kosztów wycofania produktu z rynku.

Dodatkowym elementem oferty ALFA STRATEGY są ubezpieczenia utraty zysku na skutek szkody w mieniu lub szkody maszynowej, pozwalające na uzyskanie środków finansowych niezbędnych dla szybkiego przywrócenia stanu sprzed szkody.

USŁUGI

Rozwiązania oferowane przez ALFA STRATEGY dedykowane są dla przedsiębiorców prowadzących szeroko rozumianą działalność usługową, w szczególności firm handlowych podmiotów z branży IT, podmiotów świadczących usługi doradcze i konsultingowe oraz podmiotów wykonujących usługi o charakterze technicznym.

Świadczenie usług wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkód osobom trzecim, w tym zakresie oferta ALFA STRATEGY zawiera specjalistyczne rozwiązania dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej, dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności, zwłaszcza w kontekście pokrycia czystych strat finansowych.

W ramach naszego serwisu brokerskiego zapewniamy dodatkowe wsparcie w zakresie analizy ryzyka oraz zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, których podstawowym zadaniem jest optymalizacja kosztów po stronie klienta oraz uzyskanie skutecznego zabezpieczenia na wypadek szkód i roszczeń.

ALFA STRATEGY zapewnia również skuteczną i terminową likwidację roszczeń związanych z działalnością usługową oraz współpracę przy opracowywaniu i wdrażaniu właściwych procedur reklamacyjnych.

APT

Rozwiązania proponowane przez ALFA STRATEGY dla Agencji Pracy Tymczasowej, świadczących usługi w zakresie leasingu oraz outsourcingu pracowniczego obejmują:

Kompleksowe programy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oparte na dedykowanych klauzulach specjalnych opracowanych przez ALFA STRATEGY odnoszących się do specyfiki ryzyka ponoszonego przez Agencje Pracy Tymczasowe, w tym:

 • ochrony dla czynności o charakterze zawodowym;
 • rozszerzonej ochrony dla ryzyka czystych strat finansowych;
 • ochrony marki i dobrego imienia;
 • ryzyka szkód przekraczających ustawowy limit odpowiedzialności Agencji Pracy Tymczasowej;
 • ryzyka związanego ze szkodami powstałymi w związku z korzystaniem z wózków widłowych oraz szkód magazynowych;
 • procedur likwidacji szkód, w szczególności szkód o charakterze frekwencyjnym.

Specjalistyczne programy ubezpieczenia odpowiedzialności materialnej pracowników pozwalające na zmniejszenie faktycznych kosztów ochrony ubezpieczeniowej ponoszonych przez Agencje Pracy Tymczasowej.

Procedury prewencyjne pozwalające na ograniczenie ryzyka powstawania szkód.

Programy grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników tymczasowych oraz członków ich rodzin.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.